Säkerhet & Regler

Detta måste alla skoterförare känna till!

Lagar, förordningar och föreskrifter

Det finns många lagar, förordningar, regler och föreskrifter som rör snöskoter och motordrivna terrängfordon i Sverige. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och trafikförordningen är bara några av de vanligaste.

Att köra utan att störa…

Enligt trafikförordningen ska en terrängtrafikant anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks, kort sagt handlar det om att köra utan att störa eller förstöra.

Körning på snötäckt mark är inte alltid tillåtet

Snöskoterkörning är enligt terrängkörningslagen i huvudsak tillåten på snötäckt mark. Men det finns ett flertal undantag från den regeln.

Här får du inte får köra:

På snötäckt skogsmark med plant eller ungskog, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen
På snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken
I nationalparker och i vissa naturreservat
Särskilda av regeringen bestämda områden i fjällen
Inom skoterförbudsområden som kommunen beslutat om

Körning på barmark är förbjuden

All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning.
När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen därmed som barmarkskörning.
Körning på barmark är förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Hastigheter

Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tätbebyggt område och 70 km/tim utom sådant område om det inte finns något annat som beslutats genom lokal trafikföreskrift eller annan föreskrift.

Vem får köra skoter?

För att få köra snöskoter måste Du ha traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med den 1 januari 2000.
För mer information om förarbevis kontakta Vägverket eller Piteå Snöskoterförening.

Böter!

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de förbud eller föreskrifter som finns döms till böter.
Det är Polisen som övervakar de lagar, regler och föreskrifter som finns.

Här kan ni finna alla de olika dokument som berör snöskotern!

Allemansrätten
Handbok terrängkörningslagen
Köra snöskoter regler 2009-10-01
Länk issäkerhet
Minneskort lavinräddning
Renar och skotertrafik
Snöskoterinformation
Snöskoterkörning på åker och skogsmark
Svenska skoterregler

Vem får köra snöskoter?

Nya regler från 1oktober 2009

Reglerna för att få köra snöskoter förändras 1oktober 2009 för att öka
trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för snöskotrar
införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Vad är en snöskoter?

Snöskoter är en benämning som används om terrängskotrar som är
avsedda för att köras på snötäckt mark och som är försedda med band och
medar. Tidigare har snöskotrar varit registrerade som terrängskotrar.

Förarbevis för snöskoter

Ett förarbevis för snöskoter ger dig rätt att köra snöskotrar och äldre
terrängskotrar som är beskaffade som snöskotrar. För att få ett förarbevis
krävs att du har

  • fyllt 16 år
  • gått en utbildning hos en behörig utbildare
  • blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller

Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober
2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett
förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012.

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade

före

1 januari 2000
ger dig även i fortsättningen rätt att köra snöskoter.

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade

från och med

1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart inom ramen för
organiserad turistverksamhet. Observera att också en innehavare av körkort med
behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar
även om man inte fyllt 16 år.

Värt att tänka på

Förarbevis för snöskoter kan från och med 1 oktober 2009 återkallas
vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för
terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en
person som ska ta körkort för personbil.

Du får inte genomföra ett kunskapsprov för snöskoter innan du fyllt
16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt.
Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat
övningskörning med snöskoter är inte tillåten.